india live Broadcasting

വായന ദിനത്തിൽ ലഘു നാടകം അവതരിപ്പിച്ച് രാജപുരം ഹോളി ഫാമിലിയിലെ കുട്ടികൾ

വായന ദിനത്തിൽ ലഘു നാടകം അവതരിപ്പിച്ച് രാജപുരം ഹോളി ഫാമിലിയിലെ കുട്ടികൾ
രാജപുരം : പുതുമയാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ രാജപുരം ഹോളി ഫാമിലി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ വായനാവാരം ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്റ്റ്രസ്സ് സി. ബെസ്സി SJC അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗം മാനേജർ റവ. ഫാദർ ഷാജി വടക്കേത്തൊട്ടി പുസ്തകം വായിച്ചു വായനാദിനം ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് റ്റി.യു മാത്യു ആശംസ നേർന്നു. വായനയുടെ പ്രാധാന്യം കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കാൻ ഉതകുന്ന ലഘു നാടകം ഏറെ വത്യസ്തത പുലർത്തി. പരിപാടികൾക്ക് ഫിലിപ്പ് M.T, റിങ്കു ജോസ്, റീത്താമ്മ ജോൺ, സി. ലിനോജ് SJC, സോണി ജോസഫ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി

രാജപുരം : പുതുമയാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ രാജപുരം ഹോളി ഫാമിലി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ വായനാവാരം ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്റ്റ്രസ്സ് സി. ബെസ്സി SJC അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗം മാനേജർ റവ. ഫാദർ ഷാജി വടക്കേത്തൊട്ടി പുസ്തകം വായിച്ചു വായനാദിനം ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് റ്റി.യു മാത്യു ആശംസ നേർന്നു. വായനയുടെ പ്രാധാന്യം കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കാൻ ഉതകുന്ന ലഘു നാടകം ഏറെ വത്യസ്തത പുലർത്തി. പരിപാടികൾക്ക് ഫിലിപ്പ് M.T, റിങ്കു ജോസ്, റീത്താമ്മ ജോൺ, സി. ലിനോജ് SJC, സോണി ജോസഫ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി

Read more

ജീവിതസാക്ഷ്യത്തിലൂടെയും കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെയും സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാക്കണം: മാര്‍ മാത്യു മൂലക്കാട്ട്

Pohn-X-km-£y-¯n-eqsSbpw Iq«mb {]hÀ¯-\-¯n-eq-sSbpw kpØnc hnI-k\w km[y-am-¡Ww: amÀ amXyp aqe-¡m«v
tIm«bw : Pohn-X-km-£y-¯n-eq-sSbpw Iq«mb {]hÀ¯-\-§-fn-eqsSbpw kpØnc hnI-k\w km[y-am-¡p-hm³ kmaqly ip{iq-j-IÀ ap³K-W\ \ÂI-W-sa¶v tIcf It¯m-en¡m sa{Xm³ kanXn sk{I-«dn P\-depw tIm«bw AXn-cq-]Xm sa{Xm-t¸m-eo-¯mbpamb BÀ¨p-_n-j¸v amÀ amXyp aqe-¡m«v. tIcf It¯m-en¡m sa{Xm-³ kan-Xn-bpsS t\Xr-Xz-¯n {]hÀ¯n-¡p¶ sI.-kn.-_n.kn PÌokv ]okv Bâv sUh-e-¸vsaâv I½o-jsâ B`n-ap-Jy-¯n-epÅ tIcf tkmjy kÀÆokv t^mdw ASn-¨nd Btamkv skâ-dn kwL-Sn-¸n¨ tIc-f-¯nse 32 cq]-X-I-fnse kmaqly ip{iq-j-I-cpsS t\XrkwKaw DZvLm-S\w sNbvXv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cp¶p At±-lw. t\Xr-cw-K¯v {]hÀ¯n-¡p-¶-h-cpsS ZuXyw ]Icw hbv¡m-\m-Im-¯-Xm-Wv. AXp-sIm-­p-Xs¶ kaq-l-¯nse kIe P\-¯n\pw kt´m-j-¯nsâ kZvhmÀ¯ ]I-cp-I-sb¶ ssZhnI ZuXy¯n XojvW-X-tbmsS ]¦m-fn-bmbn kvt\lhpw kmtlm-Z-cyhpw ]pe-cp¶ kaqlw hfÀ¯n-sb-Sp-¡p-hm³ kZm ]cn-{i-an-¡p-I-sb-¶-Xmbncn-¡Ww kmaq-ly-ip-{iq-j-I-cpsS hnI-k\ZÀi-\sa¶pw DZvLm-S\ {]kw-K-¯n At±lw ]d-ªp. . PÌokv ]okv Bâv sUh-e-¸vsaâv I½o-j³ sNbÀam³ BÀ¨p-_n-j¸v tXmakv amÀ Iqdn-temkv NS-§n A²y-£X hln-¨p. kpXm-cyhpw ]¦m-fn-¯m-[n-jvTn-X-hp-amb kao-]-\-¯n-eqsS kphn-tij¯n\v km£yw hln-¡p-hm\pw kaq-l-¯n Ime-L«w Bh-iy-s¸-Sp¶ hnI-k\ kz]v\-§Ä¡v t\XrXzw hln-¡p-hm\pw kmaqly ip{iq-j-IÀ¡v Ign-b-W-sa¶v At±lw ]d-ªp.  tIcf tkmjy kÀÆokv t^mdw ]pd-¯n-d-¡nb hmÀjnI dnt¸mÀ«nsâ {]Im-i\ IÀ½w kotdm ae-_mÀ tkmjy A¸-kvtXm-teäv \mj-W tImÀUn-t\-äÀ tam¬. ssa¡nÄ sh«n-¡m«v \nÀÆ-ln-¨p.  ss{IkvXh k`-bpsS kmaqly {]t_m-[-\-§Ä F¶ hnj-b-¯n Imcn-¯mkv C´y FIvkn-Iyq-«ohv Ub-d-IvSÀ ^m. t]mÄ aqtªen apJy-{]-`m-jWw \S-¯n.  [mcn³ 2018 sâ {]Im-i\w PÌokv ]okv Bâv sUh-e-¸vsaâv I½o-j³ tPmbnâv sk{I-«dn ^m. tXmakv Xd-bn \nÀÆ-ln-¨p. \yq\-]£ tImÀ¸-td-j³ \S-¸n-em-¡p¶ hnhn[ {]hÀ¯-\-§-sf-¡p-dn¨v ssat\m-cnän tImÀ¸-td-j³ Ub-d-IvSÀ s{]m^. tam\½ sIm¡mSv hni-Zo-I-cn-¨p. tIc-f-¯nse ]cn-ØnXnþPe aen-\o-I-cW {]iv\-§-sf-¡p-dn¨v ]cn-ØnXn hnZ--Kv²³ hn.-BÀ. lcn-Zmkv ¢mÊv \bn-¨p. tkmjy kÀÆokv t^mdw ap³ Ub-d-IvSÀ ^m. sdmam³kv Bâ-Wn Biw-k-I-fÀ¸n¨v kwkm-cn-¨p. IqSmsX  hnhn[ tkmjy kÀÆokv skmssk-än-IÄ ]pd-¯n-d-¡nb hmÀjnI dnt¸mÀ«p-I-fn Gähpw anI¨ hmÀjnI dnt¸mÀ«n-\pÅ ]pc-kv¡m-chpw hnX-cWw sNbvXp.  tIcf tkmjy kÀÆokv t^mdw FIvkn-Iyq-«ohv Ub-d-IvSÀ ^m. tPmÀÖv sh«n-¡m-«nÂ, knÌÀ sPÊo\ Fkv.-BÀ.-F, tPm_n amXyp F¶n-hÀ ]cn-]m-Sn-IÄ¡v t\XrXzw \ÂIn. .  

കോട്ടയം : ജീവിതസാക്ഷ്യത്തിലൂടെയും കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെയും സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാക്കുവാന്‍ സാമൂഹ്യ ശുശ്രൂഷകര്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കണമെന്ന് കേരള കത്തോലിക്കാ മെത്രാന്‍ സമിതി സെക്രട്ടറി ജനറലും കോട്ടയം അതിരൂപതാ മെത്രാപ്പോലീത്തായുമായ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് മാര്‍ മാത്യു മൂലക്കാട്ട്. കേരള കത്തോലിക്കാ മെത്രാന്‍ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കെ.സി.ബി.സി ജസ്റ്റീസ് പീസ് ആന്റ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കമ്മീഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള കേരള സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറം അടിച്ചിറ ആമോസ് സെന്ററില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെ 32 രൂപതകളിലെ സാമൂഹ്യ ശുശ്രൂഷകരുടെ നേതൃസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നേതൃരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുടെ ദൗത്യം പകരം വയ്ക്കാനാകാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമൂഹത്തിലെ സകല ജനത്തിനും സന്തോഷത്തിന്റെ സദ്‌വാര്‍ത്ത പകരുകയെന്ന ദൈവിക ദൗത്യത്തില്‍ തീഷ്ണതയോടെ പങ്കാളിയായി സ്‌നേഹവും സാഹോദര്യവും പുലരുന്ന സമൂഹം വളര്‍ത്തിയെടുക്കുവാന്‍ സദാ പരിശ്രമിക്കുകയെന്നതായിരിക്കണം സാമൂഹ്യശുശ്രൂഷകരുടെ വികസനദര്‍ശനമെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. . ജസ്റ്റീസ് പീസ് ആന്റ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് തോമസ് മാര്‍ കൂറിലോസ് ചടങ്ങില്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സുതാര്യവും പങ്കാളിത്താധിഷ്ഠിതവുമായ സമീപനത്തിലൂടെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനും സമൂഹത്തില്‍ കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വികസന സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുവാനും സാമൂഹ്യ ശുശ്രൂഷകര്‍ക്ക് കഴിയണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.  കേരള സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറം പുറത്തിറക്കിയ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രകാശന കര്‍മ്മം സീറോ മലബാര്‍ സോഷ്യല്‍ അപ്പസ്‌തോലേറ്റ് നാഷണല്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ മോണ്‍. മൈക്കിള്‍ വെട്ടിക്കാട്ട് നിര്‍വ്വഹിച്ചു.  ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ സാമൂഹ്യ പ്രബോധനങ്ങള്‍ എന്ന വിഷയത്തില്‍ കാരിത്താസ് ഇന്ത്യ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. പോള്‍ മൂഞ്ഞേലി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.  ധാരിന്‍ 2018 ന്റെ പ്രകാശനം ജസ്റ്റീസ് പീസ് ആന്റ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കമ്മീഷന്‍ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഫാ. തോമസ് തറയില്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മൈനോരിറ്റി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ പ്രൊഫ. മോനമ്മ കൊക്കാട് വിശദീകരിച്ചു. കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി-ജല മലിനീകരണ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ്ധന്‍ വി.ആര്‍. ഹരിദാസ് ക്ലാസ്സ് നയിച്ചു. സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറം മുന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. റൊമാന്‍സ് ആന്റണി ആശംസകളര്‍പ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. കൂടാതെ  വിവിധ സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് സൊസൈറ്റികള്‍ പുറത്തിറക്കിയ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടിനുള്ള പുരസ്‌ക്കാരവും വിതരണം ചെയ്തു.  കേരള സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറം എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. ജോര്‍ജ്ജ് വെട്ടിക്കാട്ടില്‍, സിസ്റ്റര്‍ ജെസ്സീന എസ്.ആര്‍.എ, ജോബി മാത്യു എന്നിവര്‍ പരിപാടികള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി. .  

Read more

കെ.സി.ഡബ്ല്യു.എ മലങ്കര ഫൊറോനാ സംഗമം നടത്തി.

കുറ്റൂര്‍: കുറ്റൂര്‍ സെന്റ്‌ മേരീസ്‌ ക്‌നാനായ കത്തോലിക്കാപള്ളിയില്‍ കെ.സി.ഡബ്ല്യു.എ മലങ്കര ഫൊറോനാ സംഗമം നടത്തി. ക്‌നാനായ സമുദായ അവബോധം, ആചാരാനുഷ്‌ഠാനങ്ങള്‍ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്‌പദമാക്കി ഫാ. ജിന്‍സ്‌ നെല്ലിക്കാട്ടില്‍ സെമിനാര്‍ നയിച്ചു. കെ.സി.ഡബ്ല്യു.എ മലങ്കര ഫൊറേനാ ചാപ്ലയിന്‍ ഫാ. സതീഷ്‌ രാമച്ചനാട്ട്‌ ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ച സമ്മേളനം ക്‌നാനായ മലങ്കര റീജിയണ്‍ വികാരി ജനറാള്‍ ഫാ. തോമസ്‌ കൈതാരം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തു. ഫൊറോനാ വൈസ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ജീനാ സജി വടക്കേടത്ത്‌ സ്വാഗതവും പ്രസിഡന്റ്‌ ജെസി ചെറുപറമ്പില്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. സംഗമത്തിനും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും കുറ്റൂര്‍ കെ.സി.ഡബ്ല്യു.എ യൂണിറ്റ്‌ നേതൃത്വം നല്‍കി.

Read more

ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനം ‘രക്ഷകൻ’ റിലീസ് ചെയ്തു

ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനം ‘രക്ഷകൻ’ റിലീസ് ചെയ്തു
ചമതച്ചാൽ : ചമതച്ചാൽ സെന്റ്.സ്റ്റീഫൻ ക്നാനായ കത്തോലിക്ക പള്ളി വികാരി ഫാ. സജി മെത്താനത്ത് എഴുതിയ 🌹രക്ഷകൻ🌹 എന്ന ശ്രവണസുന്ദരമായ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനം റിലീസ് ചെയ്തു. വരികൾക്ക് സംഗീതം നല്കിയിരിക്കുന്നത് ഷാന്റി ആന്റ്ണി അങ്കമാലിയാണ്. ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതുമുഖഗായികയായ റീനയാണ്

ചമതച്ചാൽ : ചമതച്ചാൽ സെന്റ്.സ്റ്റീഫൻ ക്നാനായ കത്തോലിക്ക പള്ളി വികാരി ഫാ. സജി മെത്താനത്ത് എഴുതിയ 🌹രക്ഷകൻ🌹 എന്ന ശ്രവണസുന്ദരമായ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനം റിലീസ് ചെയ്തു. വരികൾക്ക് സംഗീതം നല്കിയിരിക്കുന്നത് ഷാന്റി ആന്റ്ണി അങ്കമാലിയാണ്. ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതുമുഖഗായികയായ റീനയാണ്.

Read more

പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വിനാശം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളടക്കമുള്ള പുതുതലമുറ തിരിച്ചറിയണമെന്ന്‌ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ കളക്‌ടര്‍

ശ്രീപുരം ഇംഗ്ലീഷ്‌ മീഡിയം സ്‌കൂളില്‍ കളക്‌ടേഴ്‌സ്‌ അറ്റ്‌ സ്‌കൂള്‍ പദ്ധതി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു
കണ്ണൂര്‍: നൂറുകണക്കിന്‌ വര്‍ഷത്തോളം നശിക്കാതെ കിടക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വിനാശം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളടക്കമുള്ള പുതുതലമുറ തിരിച്ചറിയണമെന്ന്‌ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ കളക്‌ടര്‍ മിര്‍ മുഹമ്മദലി. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ അറിവുനേടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അതിന്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്‌ക്കുവാന്‍ പരിശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശ്രീപുരം ഇംഗ്ലീഷ്‌ മീഡിയം സ്‌കൂളില്‍ അടല്‍ ടിങ്കറിംഗ്‌ ലാബിന്റെയും ഹരിത സൗഹൃദം പരിപാടിയായ കളക്‌ടേഴ്‌സ്‌ അറ്റ്‌ സ്‌കൂള്‍ പദ്ധതിയുടെയും ഉദ്‌ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒഴിവാക്കാവുന്ന നിരവധി സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ അനാവശ്യമായി പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്‌. ഇത്‌ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്‌ ഏകപോംവഴിയെന്നും ജില്ലാ കളക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു. വീടുകളില്‍ നിന്ന്‌ കുട്ടികള്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്‌ മാലിന്യങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച്‌ സ്‌കൂളിലെത്തിച്ച്‌ റിസൈക്ലിംഗിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്‌ കളക്‌ടേഴ്‌സ്‌ അറ്റ്‌ സ്‌കൂള്‍.
ശാസ്‌ത്രരംഗത്ത്‌ അന്വേഷണത്വരയും ഭാവനയും നിര്‍മാണചാരുതയും വളര്‍ത്തിയെടുത്തു മികച്ച ശാസ്‌ത്ര സാങ്കേതിക പ്രതിഭകളെ വാര്‍ത്തെടുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള നീതി ആയോഗിന്റെ പദ്ധതിയായ അടല്‍ ടിങ്കറിംഗ്‌ ലാബ്‌-എടിഎല്‍ ലഭിച്ചതുവഴി ശ്രീപുരം ഇംഗ്ലീഷ്‌ മീഡിയം സ്‌കൂള്‍ അഭിനന്ദനാര്‍മായ നേട്ടമാണ്‌ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കളക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു.രാജ്യത്തെ 457 സ്‌കൂളുകള്‍ക്കാണ്‌ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ എടിഎല്‍ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ചടങ്ങില്‍ കോട്ടയം അതിരൂപതാ സഹായമെത്രാന്‍ മാര്‍ ജോസഫ്‌ പണ്ടാരശേരില്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സി. അനിത, വൈസ്‌ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഫാ. ലിജോ കൊച്ചുപറമ്പില്‍, മുന്‍ പിടിഎ പ്രസിഡന്റ്‌ സി.കെ. കുര്യാച്ചന്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു. അധ്യാപകരായ കെ. ഉഷ സ്വാഗതവും ഷീന വിജയന്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

കണ്ണൂര്‍: നൂറുകണക്കിന്‌ വര്‍ഷത്തോളം നശിക്കാതെ കിടക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വിനാശം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളടക്കമുള്ള പുതുതലമുറ തിരിച്ചറിയണമെന്ന്‌ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ കളക്‌ടര്‍ മിര്‍ മുഹമ്മദലി. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ അറിവുനേടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അതിന്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്‌ക്കുവാന്‍ പരിശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശ്രീപുരം ഇംഗ്ലീഷ്‌ മീഡിയം സ്‌കൂളില്‍ അടല്‍ ടിങ്കറിംഗ്‌ ലാബിന്റെയും ഹരിത സൗഹൃദം പരിപാടിയായ കളക്‌ടേഴ്‌സ്‌ അറ്റ്‌ സ്‌കൂള്‍ പദ്ധതിയുടെയും ഉദ്‌ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒഴിവാക്കാവുന്ന നിരവധി സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ അനാവശ്യമായി പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്‌. ഇത്‌ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്‌ ഏകപോംവഴിയെന്നും ജില്ലാ കളക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു. വീടുകളില്‍ നിന്ന്‌ കുട്ടികള്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്‌ മാലിന്യങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച്‌ സ്‌കൂളിലെത്തിച്ച്‌ റിസൈക്ലിംഗിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്‌ കളക്‌ടേഴ്‌സ്‌ അറ്റ്‌ സ്‌കൂള്‍.

ശാസ്‌ത്രരംഗത്ത്‌ അന്വേഷണത്വരയും ഭാവനയും നിര്‍മാണചാരുതയും വളര്‍ത്തിയെടുത്തു മികച്ച ശാസ്‌ത്ര സാങ്കേതിക പ്രതിഭകളെ വാര്‍ത്തെടുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള നീതി ആയോഗിന്റെ പദ്ധതിയായ അടല്‍ ടിങ്കറിംഗ്‌ ലാബ്‌-എടിഎല്‍ ലഭിച്ചതുവഴി ശ്രീപുരം ഇംഗ്ലീഷ്‌ മീഡിയം സ്‌കൂള്‍ അഭിനന്ദനാര്‍മായ നേട്ടമാണ്‌ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കളക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു.രാജ്യത്തെ 457 സ്‌കൂളുകള്‍ക്കാണ്‌ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ എടിഎല്‍ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ചടങ്ങില്‍ കോട്ടയം അതിരൂപതാ സഹായമെത്രാന്‍ മാര്‍ ജോസഫ്‌ പണ്ടാരശേരില്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സി. അനിത, വൈസ്‌ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഫാ. ലിജോ കൊച്ചുപറമ്പില്‍, മുന്‍ പിടിഎ പ്രസിഡന്റ്‌ സി.കെ. കുര്യാച്ചന്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു. അധ്യാപകരായ കെ. ഉഷ സ്വാഗതവും ഷീന വിജയന്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Read more

അരീക്കര സെൻറ് റോക്കീസ് യു.പി. സ്കൂളിൽ മലയാള മനോരമയുടെ വയനാക്കളരി

അരീക്കര സെൻറ് റോക്കീസ് യു.പി. സ്കൂളിൽ മലയാള മനോരമയുടെ വയനാക്കളരിയുടെ ഉദ്ഘാടനം അരീക്കര ക്ലബ് അരീക്കരയുടെ ഭാരവാഹികൾ സുകൂൾ മാനേജർ റവ. ഫാ. ജോർജ് കപ്പുകാലായ്ക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് നിർവ്വഹിച്ചു.
ജൂൺ 17 മരുവത്ക്കരണ വിരുദ്ധ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തംഗം സണ്ണി പുതിയിടം പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തംഗം ജിൻസൺ പെരുന്നിലത്തിൽ, PTA പ്രസിഡന്റ് മാത്യൂ മുണ്ടത്താനത്ത്, ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് മാത്യൂ എടാട്ടുകുന്നേൽ, കിഷോർ PG . , മനോരമ സർക്കുലേഷൻ മാനേജർ അനിൽ,  ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് സി. ഷീബ SJC.., സിന്ധു സാബു കോയിത്ത എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
അരീക്കര സെൻറ് റോക്കീസ് യു.പി. സ്കൂളിൽ മലയാള മനോരമയുടെ വയനാക്കളരിയുടെ ഉദ്ഘാടനം അരീക്കര ക്ലബ് അരീക്കരയുടെ ഭാരവാഹികൾ സുകൂൾ മാനേജർ റവ. ഫാ. ജോർജ് കപ്പുകാലായ്ക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് നിർവ്വഹിച്ചു.
ജൂൺ 17 മരുവത്ക്കരണ വിരുദ്ധ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തംഗം സണ്ണി പുതിയിടം പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തംഗം ജിൻസൺ പെരുന്നിലത്തിൽ, PTA പ്രസിഡന്റ് മാത്യൂ മുണ്ടത്താനത്ത്, ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് മാത്യൂ എടാട്ടുകുന്നേൽ, കിഷോർ PG . , മനോരമ സർക്കുലേഷൻ മാനേജർ അനിൽ,  ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് സി. ഷീബ SJC.., സിന്ധു സാബു കോയിത്ത എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
Read more

കെ.എസ്.എസ്.എസ് സൗഹൃദവേദി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

കെ.എസ്.എസ്.എസ് 
സൗഹൃദവേദി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു
കോട്ടയം: കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ സമൂഹ്യസേവന വിഭാഗമായ കോട്ടയം സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സൗഹൃദവേദി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഉഴവൂര്‍ സെന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് ചര്‍ച്ച് പാരീഷ് ഹാളില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച സംഗമത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അഡ്വ. മോന്‍സ് ജോസഫ് എം.എല്‍.എ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. കാര്‍ഷിക മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്ക് കര്‍ഷക കൂട്ടായ്മകള്‍ അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ഉഴവൂര്‍ സെന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് ഫൊറോനാ ചര്‍ച്ച് വികാരി റവ. ഫാ. തോമസ് പ്രാലേല്‍ ചടങ്ങില്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ.എസ്.എസ്.എസ് സെക്രട്ടറി ഫാ. സുനില്‍ പെരുമാനൂര്‍ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഉഴവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേര്‍ളി രാജു, ഫാമിലി കൗണ്‍സിലര്‍ ഗ്രേസ് ലാല്‍, റിട്ട. ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍ എം.എസ് ഗിരീശന്‍ നായര്‍, കെ.എസ്.എസ്.എസ് സൗഹൃദവേദി ഉഴവൂര്‍ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് രാജന്‍ പി.ആര്‍, സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകരായ മേരി ഫിലിപ്പ്, ഷേര്‍ളി സ്റ്റീഫന്‍, റാണി ടോമി എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു. സംഗമത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെട്ട സെമിനാറിന് ഗ്രേസ് ലാല്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി. കര്‍ഷക കൂട്ടായ്മയിലൂടെ കാര്‍ഷിക മേഖലയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കെ.എസ്.എസ്.എസ് ഉഴവൂര്‍ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സൗഹൃദവേദി യൂണിറ്റുകളില്‍ നിന്നായി ഇരുനൂറോളം പേര്‍ പങ്കെടുത്തു.

കോട്ടയം: കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ സമൂഹ്യസേവന വിഭാഗമായ കോട്ടയം സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സൗഹൃദവേദി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഉഴവൂര്‍ സെന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് ചര്‍ച്ച് പാരീഷ് ഹാളില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച സംഗമത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അഡ്വ. മോന്‍സ് ജോസഫ് എം.എല്‍.എ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. കാര്‍ഷിക മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്ക് കര്‍ഷക കൂട്ടായ്മകള്‍ അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ഉഴവൂര്‍ സെന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് ഫൊറോനാ ചര്‍ച്ച് വികാരി റവ. ഫാ. തോമസ് പ്രാലേല്‍ ചടങ്ങില്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ.എസ്.എസ്.എസ് സെക്രട്ടറി ഫാ. സുനില്‍ പെരുമാനൂര്‍ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഉഴവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേര്‍ളി രാജു, ഫാമിലി കൗണ്‍സിലര്‍ ഗ്രേസ് ലാല്‍, റിട്ട. ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍ എം.എസ് ഗിരീശന്‍ നായര്‍, കെ.എസ്.എസ്.എസ് സൗഹൃദവേദി ഉഴവൂര്‍ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് രാജന്‍ പി.ആര്‍, സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകരായ മേരി ഫിലിപ്പ്, ഷേര്‍ളി സ്റ്റീഫന്‍, റാണി ടോമി എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു. സംഗമത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെട്ട സെമിനാറിന് ഗ്രേസ് ലാല്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി. കര്‍ഷക കൂട്ടായ്മയിലൂടെ കാര്‍ഷിക മേഖലയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കെ.എസ്.എസ്.എസ് ഉഴവൂര്‍ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സൗഹൃദവേദി യൂണിറ്റുകളില്‍ നിന്നായി ഇരുനൂറോളം പേര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Read more

കേരള സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറം സാമൂഹ്യ ശുശ്രൂഷക നേതൃസംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു (ജൂണ്‍ 19 ന്)

കേരള സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറം 
സാമൂഹ്യ ശുശ്രൂഷക നേതൃസംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു (ജൂണ്‍ 19 ന്)
കോട്ടയം : കേരള കത്തോലിക്കാ മെത്രാന്‍ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കെ.സി.ബി.സി ജസ്റ്റീസ് പീസ് ആന്റ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കമ്മീഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള കേരള സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറം സാമൂഹ്യ ശുശ്രൂഷകരുടെ നേതൃസംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് (ജൂണ്‍ 19) രാവിലെ 10.15ന് അടിച്ചിറ ആമോസ് സെന്ററില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഗമം കേരള കത്തോലിക്കാ മെത്രാന്‍ സമിതി സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് മാത്യു മൂലക്കാട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ജസ്റ്റീസ് പീസ് ആന്റ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് തോമസ് മാര്‍ കൂറിലോസ് ചടങ്ങില്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കും. കേരള സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറം പുറത്തിറക്കുന്ന വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് സീറോ മലബാര്‍ സോഷ്യല്‍ അപ്പസ്‌തോലേറ്റ് നാഷണല്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ മോണ്‍. മൈക്കിള്‍ വെട്ടിക്കാട്ട് പ്രകാശനം ചെയ്യും. ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ സാമൂഹ്യ പ്രബോധനങ്ങള്‍ എന്ന വിഷയത്തില്‍ കാരിത്താസ് ഇന്ത്യ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. പോള്‍ മൂഞ്ഞേലി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. ധാരിന്‍ 2018 ന്റെ പ്രകാശനം ജസ്റ്റീസ് പീസ് ആന്റ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കമ്മീഷന്‍ ജോയിന്റെ സെക്രട്ടറി ഫാ. തോമസ് തറയില്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കും. ന്യൂനപക്ഷ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മൈനോരിറ്റി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ പ്രൊഫ. മോനമ്മ കൊക്കാട് സംസാരിക്കും. കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി-ജല മലിനീകരണ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ്ധന്‍ വി.ആര്‍. ഹരിദാസ് ക്ലാസ്സ് നയിക്കും. സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറം മുന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. റൊമാന്‍സ് ആന്റണി ആശംസകളര്‍പ്പിച്ച് സംസാരിക്കും. കൂടാതെ  വിവിധ സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് സൊസൈറ്റികള്‍ പുറത്തിറക്കിയ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടിനുള്ള പുരസ്‌ക്കാരവും വിതരണം ചെയ്യും.  കേരള സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറം എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. ജോര്‍ജ്ജ് വെട്ടിക്കാട്ടില്‍, സിസ്റ്റര്‍ ജെസ്സീന എസ്.ആര്‍.എ, ജോബി മാത്യു എന്നിവര്‍ പരിപാടികള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിനും പുതിയ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കുന്നതിനുമായാണ് സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.  

കോട്ടയം : കേരള കത്തോലിക്കാ മെത്രാന്‍ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കെ.സി.ബി.സി ജസ്റ്റീസ് പീസ് ആന്റ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കമ്മീഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള കേരള സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറം സാമൂഹ്യ ശുശ്രൂഷകരുടെ നേതൃസംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.  രാവിലെ 10.15ന് അടിച്ചിറ ആമോസ് സെന്ററില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഗമം കേരള കത്തോലിക്കാ മെത്രാന്‍ സമിതി സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് മാത്യു മൂലക്കാട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ജസ്റ്റീസ് പീസ് ആന്റ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് തോമസ് മാര്‍ കൂറിലോസ് ചടങ്ങില്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കും. കേരള സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറം പുറത്തിറക്കുന്ന വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് സീറോ മലബാര്‍ സോഷ്യല്‍ അപ്പസ്‌തോലേറ്റ് നാഷണല്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ മോണ്‍. മൈക്കിള്‍ വെട്ടിക്കാട്ട് പ്രകാശനം ചെയ്യും. ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ സാമൂഹ്യ പ്രബോധനങ്ങള്‍ എന്ന വിഷയത്തില്‍ കാരിത്താസ് ഇന്ത്യ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. പോള്‍ മൂഞ്ഞേലി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. ധാരിന്‍ 2018 ന്റെ പ്രകാശനം ജസ്റ്റീസ് പീസ് ആന്റ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കമ്മീഷന്‍ ജോയിന്റെ സെക്രട്ടറി ഫാ. തോമസ് തറയില്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കും. ന്യൂനപക്ഷ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മൈനോരിറ്റി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ പ്രൊഫ. മോനമ്മ കൊക്കാട് സംസാരിക്കും. കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി-ജല മലിനീകരണ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ്ധന്‍ വി.ആര്‍. ഹരിദാസ് ക്ലാസ്സ് നയിക്കും. സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറം മുന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. റൊമാന്‍സ് ആന്റണി ആശംസകളര്‍പ്പിച്ച് സംസാരിക്കും. കൂടാതെ  വിവിധ സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് സൊസൈറ്റികള്‍ പുറത്തിറക്കിയ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടിനുള്ള പുരസ്‌ക്കാരവും വിതരണം ചെയ്യും.  കേരള സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറം എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. ജോര്‍ജ്ജ് വെട്ടിക്കാട്ടില്‍, സിസ്റ്റര്‍ ജെസ്സീന എസ്.ആര്‍.എ, ജോബി മാത്യു എന്നിവര്‍ പരിപാടികള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിനും പുതിയ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കുന്നതിനുമായാണ് സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.  

Read more

ഉഴവൂര്‍ ഫൊറോനതല പുരാതനപ്പാട്ട് മത്സരത്തില്‍ പുതുവേലിക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം.

ഉവൂര്‍ ; കെ.സി.സി ഫൊറോന സമിതിയുടെയും അതിരൂപത ക്‌നാനായ കള്‍ച്ചറല്‍ സൊസെറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തില്‍ ഉഴവൂര്‍ ഫൊറോനതല പുരാതന പുരാതനപ്പാട്ട് മത്സരം നടത്തി. പുതുവേലി ഒന്നാം സ്ഥാനവും, അരീക്കര രണ്ടാം സ്ഥ്‌നവും ഉഴവൂര്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി ഷാജന്‍ ആനിത്തോട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കള്‍ച്ചറല്‍ സൊസൈറ്റി കണ്‍വീവീനര്‍ ബിനോയി ഇടയാടില്‍ സമ്മാനദാനം നിര്‍വഹിച്ചു.

ഉവൂര്‍ ; കെ.സി.സി ഫൊറോന സമിതിയുടെയും അതിരൂപത ക്‌നാനായ കള്‍ച്ചറല്‍ സൊസെറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തില്‍ ഉഴവൂര്‍ ഫൊറോനതല  പുരാതനപ്പാട്ട് മത്സരം നടത്തി. പുതുവേലി ഒന്നാം സ്ഥാനവും, അരീക്കര രണ്ടാം സ്ഥ്‌നവും, ഉഴവൂര്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. ഷാജന്‍ ആനിത്തോട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കള്‍ച്ചറല്‍ സൊസൈറ്റി കണ്‍വീവീനര്‍ ബിനോയി ഇടയാടില്‍ സമ്മാനദാനം നിര്‍വഹിച്ചു.

Read more

മോനിപ്പളളി ടൗണില്‍ പണികഴിപ്പിച്ച ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്‌ളക്‌സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

മോനിപ്പളളി ; തിരുഹൃദയ ദേവാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ടൗണില്‍ പണികഴിപ്പിച്ച ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്‌ളക്‌സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മാര്‍ മാത്യു മൂലക്കാട്ട് മെത്രാപ്പോലീത്ത നിര്‍വഹിച്ചു.
ടൗണില്‍ കോംപ്‌ളക്‌സ് ചെയ്തു

മോനിപ്പളളി ; തിരുഹൃദയ ദേവാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ടൗണില്‍ പണികഴിപ്പിച്ച ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്‌ളക്‌സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മാര്‍ മാത്യു മൂലക്കാട്ട് മെത്രാപ്പോലീത്ത നിര്‍വഹിച്ചു.

Read more

കെ.സി.സി രാജപുരം ഫൊറോനയുടെ ഇടവകകളിൽ നിന്ന് ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ ആദരിച്ചു..

രാജപുരം:  കെ.സി.സി  രാജപുരം ഫൊറോനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫൊറോനയിലെ ഇടവകകളിൽ നിന്ന് ഉന്നത വിജയം (CBSE, ICSE, STATE) നേടിയവരെ രാജപുരo സ്​കൂളിൽ വച്ച്   ആദരിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് സജി പ്ലാച്ചേരിപുറത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗം വികാരി ഫാ. ഷാജി വടക്കെത്തൊട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചാപ്ലെയിൻ ഫാ.ഷാജി മേക്കര മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. മലബാർ റീജിയൻ വൈ. പ്രസിഡൻറ്​  ബാബു കദളിമറ്റം കുട്ടികളെ ആദരിച്ചു. കുര്യൻ തോട്ടത്തിൽ സ്വാഗതവും ബിജു മുണ്ടപ്പുഴ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. അതിരൂപതയിലെ സ്​കൂളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എ പ്ലസ്​ (28 എണ്ണം  ) വാങ്ങിയ രാജപുരം  സ്​കൂളിലെ    പ്രധാന അധ്യാപിക സി.ബെസി എസ്​.ജെ.സിയെയും യോഗത്തിൽ  ആദരിച്ചു.

Read more

പയ്യാവൂർ കാരിത്താസ് മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ രക്തദാനക്യാമ്പ് ജൂൺ 23ന് .

ജൂൺ 23ന് പയ്യാവൂരിൽ *രക്തദാനക്യാമ്പ്*
പയ്യാവൂർ: പയ്യാവൂർ കാരിത്താസ് മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെയും, മടമ്പം ഫൊറോന കെ.സി.ഡബ്ല്യു.എ, കെ.സി.സി, കെ.സി.വൈ.ൽ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോകരക്തദാതൃദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യാവൂർ കാരിത്താസ് മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വച്ച് 23/6/2016-ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെ രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതാണ്. തദവസരത്തിൽ രക്തദാനം ചെയ്യാൻ സന്മനസുള്ളവർക്ക് അന്നേദിവസം രാവിലെ 9.30 ന് കാരിത്താസ് മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തേണ്ടതാണ് .
20 -06 - 18 ന് മുൻമ്പായി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരുടെ രക്തം മാത്രമേ എടുകയുള്ളൂ.
*യോഗ്യത*:18 നും 60 നും ഇടയിൽ പ്രായം തൂക്കം 45 കിലോയിൽ കുറയാതെ 
ഹൃദ്രോഗം,പ്രമേഹം , ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം, മറ്റൊരു രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നു കഴിക്കുന്നവർക്കും രക്തദാനം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആരോഗ്യമുള്ള യുവതീയുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കും മൂന്നുമാസം കൂടുമ്പോൾ രക്ത ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഹൃദ്രോഗം തടയുന്നതിനും ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും നല്ലതാണ് . 
നിത്യേന വരുന്ന റോഡപകടങ്ങൾ ഓപ്പറേഷനുകൾ , രക്താർബുദം , ക്യാൻസർ ചികിത്സ, ചില അസുഖങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കേസുകൾക്ക് രക്തം ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്.മനുഷ്യ രക്തത്തിന് പകരം മറ്റൊന്നുമില്ല സുരക്ഷിത രക്തത്തിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുവാൻ സ്വമേധയാ രക്തദാനത്തിന് തയ്യാറാവണം , അതിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സ് യുവജനങ്ങൾ ആയ രക്തദാതാക്കളാണ് . പ്രായപൂർത്തിയായ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ 4.5-5ലിറ്റർ രക്തം ഉണ്ടാകും . 350 മില്ലി ലിറ്റർ രക്തമാണ് ഒരു തവണ ദാനം ചെയ്യുന്നത് ദാനം ചെയ്ത രക്തം 24 മണിക്കൂറിനകം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും. രക്തദാനം കൊണ്ട് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. “രക്തബന്ധം ജന്മത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല രക്തദാനം എന്ന കർമ്മത്തിലൂടെയും സാധ്യമാണ്” ഈ വർഷത്തെ രക്തദാന സന്ദേശം തന്നെ *രക്തം നമ്മളെ എല്ലാം ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു* എന്നതാണ് .

പയ്യാവൂർ: പയ്യാവൂർ കാരിത്താസ് മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെയും, മടമ്പം ഫൊറോന കെ.സി.ഡബ്ല്യു.എ, കെ.സി.സി, കെ.സി.വൈ.ൽ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോകരക്തദാതൃദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യാവൂർ കാരിത്താസ് മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വച്ച് 23/6/2016-ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെ രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതാണ്. തദവസരത്തിൽ രക്തദാനം ചെയ്യാൻ സന്മനസുള്ളവർക്ക് അന്നേദിവസം രാവിലെ 9.30 ന് കാരിത്താസ് മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തേണ്ടതാണ് .

20 -06 - 18 ന് മുൻമ്പായി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരുടെ രക്തം മാത്രമേ എടുകയുള്ളൂ.18 നും 60 നും ഇടയിൽ പ്രായം തൂക്കം 45 കിലോയിൽ കുറയാതെ ഹൃദ്രോഗം,പ്രമേഹം , ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം, മറ്റൊരു രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നു കഴിക്കുന്നവർക്കും രക്തദാനം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആരോഗ്യമുള്ള യുവതീയുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കും മൂന്നുമാസം കൂടുമ്പോൾ രക്ത ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഹൃദ്രോഗം തടയുന്നതിനും ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും നല്ലതാണ് . 

നിത്യേന വരുന്ന റോഡപകടങ്ങൾ ഓപ്പറേഷനുകൾ , രക്താർബുദം , ക്യാൻസർ ചികിത്സ, ചില അസുഖങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കേസുകൾക്ക് രക്തം ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്.മനുഷ്യ രക്തത്തിന് പകരം മറ്റൊന്നുമില്ല സുരക്ഷിത രക്തത്തിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുവാൻ സ്വമേധയാ രക്തദാനത്തിന് തയ്യാറാവണം , അതിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സ് യുവജനങ്ങൾ ആയ രക്തദാതാക്കളാണ് . പ്രായപൂർത്തിയായ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ 4.5-5ലിറ്റർ രക്തം ഉണ്ടാകും . 350 മില്ലി ലിറ്റർ രക്തമാണ് ഒരു തവണ ദാനം ചെയ്യുന്നത് ദാനം ചെയ്ത രക്തം 24 മണിക്കൂറിനകം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും. രക്തദാനം കൊണ്ട് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. “രക്തബന്ധം ജന്മത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല രക്തദാനം എന്ന കർമ്മത്തിലൂടെയും സാധ്യമാണ്” ഈ വർഷത്തെ രക്തദാന സന്ദേശം തന്നെ *രക്തം നമ്മളെ എല്ലാം ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു* എന്നതാണ് .

Read more

മഴകെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി പുളിഞ്ഞാൽ KCYL യുവജനങ്ങൾ

മഴകെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി പുളിഞ്ഞാൽ KCYL യുവജനങ്ങൾ
പുളിഞ്ഞാൽ: മഴകെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി പുളിഞ്ഞാൽ KCYL യുവജനങ്ങൾ ഇടവക വികാരി ഫാ. സ്റ്റിജോ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദിവാസി കോളനികൾ സന്ദർശിക്കുകയും, ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

പുളിഞ്ഞാൽ: മഴകെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി പുളിഞ്ഞാൽ KCYL യുവജനങ്ങൾ ഇടവക വികാരി ഫാ. സ്റ്റിജോ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദിവാസി കോളനികൾ സന്ദർശിക്കുകയും, ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

Read more

പോസ്റ്റർ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു

സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു
പയ്യാവൂർ : പയ്യാവൂർ വലിയപള്ളി KCYL യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു സംഘടിപ്പിച്ച പോസ്റ്റർ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനവിതരണവും ഇടവകയിൽ വേദപാഠം പഠിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പയ്യാവൂർ വലിയപള്ളി KCYL യൂണിറ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന കുടകളുടെ വിതരണവും ഇടവകവികാരി ബഹു.ഫാ.സജി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ നിർവഹിച്ചു..

പയ്യാവൂർ : പയ്യാവൂർ വലിയപള്ളി KCYL യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു സംഘടിപ്പിച്ച പോസ്റ്റർ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനവിതരണവും ഇടവകയിൽ വേദപാഠം പഠിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പയ്യാവൂർ വലിയപള്ളി KCYL യൂണിറ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന കുടകളുടെ വിതരണവും ഇടവകവികാരി ബഹു.ഫാ.സജി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ നിർവഹിച്ചു..

Read more

KCYL മടമ്പം ഫൊറോന പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും, ടാലന്റ് മീറ്റും നടത്തി

KCYL മടമ്പം ഫൊറോന പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും, ടാലന്റ് മീറ്റും നടത്തി
ചമതച്ചാൽ : KCYL മടമ്പം ഫൊറോനയുടെ ഈവർഷത്തെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും , ടാലന്റ് മീറ്റും ഇന്നലെ ചമതച്ചാൽ സെന്റ്.സ്റ്റീഫൻസ് പാരീഷ് ഹാളിൽ വച്ച് നടന്നു. പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം മടമ്പം ഫൊറോന വികാരി ഫാ. ലൂക്ക് പൂത്യക്കയിൽ നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ഫാ. ലിജോ കൊച്ചുപറമ്പിൽ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണവും, സമ്മാന വിതരണവും നടത്തി, ഫാ.ഷെൽട്ടൻ അപ്പോഴിപ്പറമ്പിൽ ആശംസകൾ നേർന്നു. തുടർന്ന് KCYL യുവജനങ്ങൾ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

ചമതച്ചാൽ : KCYL മടമ്പം ഫൊറോനയുടെ ഈവർഷത്തെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും , ടാലന്റ് മീറ്റും ഇന്നലെ ചമതച്ചാൽ സെന്റ്.സ്റ്റീഫൻസ് പാരീഷ് ഹാളിൽ വച്ച് നടന്നു. പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം മടമ്പം ഫൊറോന വികാരി ഫാ. ലൂക്ക് പൂത്യക്കയിൽ നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ഫാ. ലിജോ കൊച്ചുപറമ്പിൽ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണവും, സമ്മാന വിതരണവും നടത്തി, ഫാ.ഷെൽട്ടൻ അപ്പോഴിപ്പറമ്പിൽ ആശംസകൾ നേർന്നു. തുടർന്ന് KCYL യുവജനങ്ങൾ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

Read more

നേതൃത്വ പരിശീലന കളരി SPERANZA മലങ്കര ഫൊറോനയിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായി നടത്തപ്പെട്ടു

കല്ലിശേരി: കെ.സി.വൈ.എൽ.അതിരൂപത സമിതിയും മലങ്കര ഫൊറോന സമിതിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച #Speranza# നേതൃത്വപരിശീലന കളരി ജൂൺ 15 രാവിലെ 9 ന് ആരംഭിച്ചു. കെ.സി.വൈ.എൽ അതിരൂപത പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രി ബിബീഷ് ഓലിക്കമുറിയിൽന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം ചെങ്ങന്നൂരിന്റെ ആദരണീയനായ എം.ൽ എ ശ്രി. സജി ചെറിയാൻ ഉദ്ഘടാനം ചെയ്തു. മലങ്കര ഫൊറോന പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രി അനിറ്റ് ചാക്കോ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. മലങ്കര ഫൊറോന കെ സി വൈ എൽ ചാപ്ലയിൻ ഫാ. ജോർജ് കുരിശുമൂട്ടിൽ, കല്ലിശേരി യൂണിറ്റ് ചാപ്ലയിൻ ഫാ. മാത്യു പതിയിൽ, ഫാ. സതീഷ് രാമച്ചനാട്ട്, അതിരൂപത സി. അഡ്വൈസർ സി. ലേഖ SJC,ഡയറക്ടർ ശ്രി ഷെല്ലി ആലപ്പാട്ട്‌, സെക്രട്ടറി ശ്രി റ്റിജിൻ ചേന്നാത്ത്‌, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജിസ്മി മണക്കാട്ട്, റോബിൻ കുരുവിള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. യോഗത്തിൽ വെച്ച് പത്തിലും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിലും ഉന്നതവിജയം നേടിയ മലങ്കരയിലെ യുവാക്കളെ എം.ൽ.എ ആദരിച്ചു. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ശ്രി. മെൽവിൻ ബിജു നന്ദി അർപ്പിച്ചു.നേതൃത്വപരിശീലനം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശ്രീ.സേവ്യർ ദാസ് നയിച്ച ക്ലാസ്സ്‌ യുവജനങ്ങൾക്ക്‌ പുത്തൻ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾ പ്രദാനം ചെയ്തു.ഫാ ജിൻസ് നെല്ലിക്കാട്ടിൽ എടുത്ത ക്നാനായ സമുദായ ക്ലാസ്സ്‌ യുവാക്കളിൽ സമുദായബോധം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ കാരണമായി. രാത്രിയിൽ സന്ഡ്യാപ്രാർത്ഥനയും, ക്യാമ്പ് ഫയറും നടത്തപെട്ടു. മലങ്കരയിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം യുവജനങ്ങളുടെ സജീവ പങ്കആളിത്തത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്യാമ്പ് വൻ വിജയമായിരുനെന്നും, ഉപകാരപ്രദമായിരുനന്നും യുവാക്കൾ വിലയിരുത്തി. ക്യാമ്പിൽ ഉടനീളം കല്ലിശേരി യൂണിറ്റും , മലങ്കര ഫൊറോനാ സമിതിയും നിറസാന്നിധ്യമായി നിലകൊണ്ടു. ക്യാമ്പിനോട് സഹകരിച്ച മലങ്കര ഫൊറോനയിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു. യുവജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായി തീർന്ന ഈ ക്യാമ്പ്‌ കല്ലിശേരി യൂണിറ്റിൽ വച്ച് നടത്താൻ വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകിയ KCYL കല്ലിശേരി യൂണിറ്റിനും മലങ്കര ഫൊറോനാ സമിതിക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി കെ സി വൈ എൽ അതിരൂപതസമിതി അറിയിച്ചു.

Read more

"കരുത്തും കരുതലും" സാഹോദര്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു സുവിശേഷം ആയി ഉഴവൂർ കെ.സി.വൈ.എൽ

ഉഴവൂർ:കരുത്തും കരുതലും ആയി ഉഴവൂർ കെ.സി.വൈ.എൽ തങ്ങളുടെ സഹോദരർ ആയിട്ടുള്ള കെ.സി.വൈ.എൽ യൂണിറ്റുകളുടെ മികവാർന്ന പ്രവത്തനങ്ങൾക്കു സഹായം നൽകുന്നു. ക്നാനായ യുവജനങ്ങളെ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് പിടിച്ചുയർത്താൻ ഉഴവൂർ കെ.സി.വൈ.എൽ ന്റെ കരുതൽ. എല്ലായിപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് യുവജന കർമശേഷി മാതൃകാപരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഉഴവൂർ കെ.സി.വൈ.എൽ ന്റെ സർഗാത്മകതയുടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ആണ് കരുത്തും കരുതലും. സാമ്പത്തികമായ സംഭവനകളാലും, മാനുഷികമായ സമീപനങ്ങളാലും, സൗഹൃദപരമായ ഇടപെടലുകളാലും തങ്ങളുടെ സഹോദരർ ആയിട്ടുള്ള കെ.സി.വൈ.എൽ യൂണിറ്റുകളുടെ, മികവാർന്ന പ്രവത്തനങ്ങൾക്കു സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് "കരുത്തും കരുതലും". കഴുത്തൊടിഞ്ഞ യൗവ്വനം കൂടുതൽ കരുത്തോടെ, ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉഴവൂരിന്റെ കരുതൽ ആണിത്. ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അത് പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ബുന്ധിമുട്ടുന്നവർക്കു കരുത്തും കരുതലും തീർച്ചയായിട്ടും സഹായകരമാകും. ഉഴവൂർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീ.ജോമി കൈപ്പാറേട്ട് ന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ആശയം വികാരി അച്ചൻ റെവ.ഫാ.തോമസ് പ്രാലേൽ അച്ചനും, assist vicar. ഫാ. എബിൻ കവുന്നുംപാറയിൽ, ഇടവക യുവജനങ്ങളുടെയും ഇടവക്കാരുടെയും പിന്തുണയോടുകൂടി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചപ്പോൾ നന്മയുടെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു സുവിശേഷം ആയി കരുത്തും കരുതലും രൂപപ്പെട്ടു. കർമശേഷി മികച്ച രീതിയിൽ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ മറ്റു കെ.സി.വൈ.എൽ യൂണിറ്റുകളെ സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതിയായിട്ടാണ് "കരുത്തും കരുതലും" ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്.

Read more

കെ.സി.വൈ.എൽ മണക്കാട് പിതൃദിനം ആഘോഷിച്ചു

മണക്കാട്: കെ.സി.വൈ.എൽ മണക്കാട് പിതൃദിനം ആഘോഷിച്ചു. പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായി ഇടവകയിലെ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെയും ആദരിച്ചു കെ.സി.വൈ.എൽ മണക്കാട് യൂണിറ്റിലെ അംഗങ്ങൾ. 17-06-2018 ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ കുർബാനക്ക് ശേഷം 70 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായം ഉള്ള പിതാക്കന്മാരെ പൊന്നാടയണിയിച്ചും ഇടവകയിലെ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെയും കുഞ്ഞുമക്കൾ പുഷ്പങ്ങൾ നൽകിയും ആദരിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പിതാക്കന്മാർക്കു കുടുംബങ്ങളിലും സമൂഹങ്ങളിലും അവർ അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനവും പരിഗണനയും പലപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നില്ല. മാതൃദിനവും യുവദിനവും ഒക്കെ ഏറെ ആഘോഷമാക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ ആദരിക്കാൻ പലപ്പോഴും സമൂഹം വിട്ടുപോകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കെ.സി.വൈ.എൽ അംഗങ്ങൾ നടത്തിയ ഇ പരിപാടി ഏറെ പ്രശംസനീയമായി.

Read more

കെ.സി.വൈ.എല്‍ ചെറുകര യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ‘യൂത്ത് ഫോര്‍ നേച്ചര്‍ ’ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.

ചെറുകര: കെ.സി.വൈ.എല്‍ ചെറുകര യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച ‘യൂത്ത് ഫോര്‍ നേച്ചര്‍ ’ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. യോഗത്തില്‍ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്‍്റ് ലിബിന്‍ ജോസ് പാറയിലിന്‍്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ളാലം ബ്ളോക്ക് പ്രസിഡന്‍്റ് സിബി ഓടയ്ക്കല്‍ യൂണിറ്റ് ചാപ്ളിയ്ന്‍ ഫാ.എബ്രാഹം തറതട്ടേലിന് വൃക്ഷതൈ നല്‍കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍മാരായ ഒമനാ ബാലകൃഷ്ണന്‍, അഡ്വ ജിസ്മോള്‍ പൂവത്തുങ്കല്‍ എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു. യുവജനങ്ങള്‍ വാര്‍ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എല്ലാ വീടുകളിലും ചെന്ന് പ്ളാസ്റ്റിക് സമാഹരിക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് സംസ്കരണത്തിനായി ബ്ളോക്കിന്‍്റെ കീഴിലുള്ള പ്ളാസ്റ്റിക് സംസ്കരണ ഷെട്ടില്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തു. കെ.സി.വൈ.എല്‍ രൂപീകൃതമായിട്ട് 49 വര്‍ഷം പിന്നിട്ടതിന്‍്റെ പ്രതീകമായിട്ട് 49 വൃക്ഷ തൈകളും നട്ടു പിടിപ്പിച്ചു. പരിപാടികള്‍ക്ക് യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളായ ലിബിന്‍ പാറയില്‍, ഷിജിന്‍ മണ്ണൂശ്ശേരില്‍, നിജിത ആത്മതടത്തില്‍, ഡോണ പുഞ്ചാല്‍, ബിനു തെക്കേ നീറുങ്കല്‍ , വാര്‍ഡ് പ്രതിനിധികള്‍ എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.

യൂണിറ്റിന്റെ  ന്റെ
Read more

ഉഴവൂര്‍ സെന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് കോളേജില്‍ ഡേറ്റാ അനാലിസിസ് വര്‍ക്ക് ഷോപ്പ് നടത്തപ്പെടുന്നു.

ഡേറ്റാ അനാലിസിസ് വര്‍ക്ക് ഷോപ്പ്
ഉഴവൂര്‍ സെന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് കോളേജില്‍ കൊമേഴ്‌സ് വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 
എം.ജി. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ജൂണ്‍ 28, 29, 30 തീയതികളില്‍ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് വര്‍ക്ക്‌ഷോപ്പ് നടത്തപ്പെടുന്നു. ദേവമാതാകോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡോ. ജോജോ കെ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പ്രശസ്ത ഗവേഷകനും ഡേറ്റാ അനലിസ്റ്റും റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് ആന്റ് പ്ലാനിംഗ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറും ആയ ഡോ. രമേശന്‍ നായര്‍ ക്ലാസുകള്‍ നയിക്കും. പങ്കെടുക്കാന്‍ 
താല്പര്യമുള്ളവര്‍ ബന്ധിപ്പെടുക.

ഉഴവൂര്‍ സെന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് കോളേജില്‍ കൊമേഴ്‌സ് വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ എം.ജി. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ജൂണ്‍ 28, 29, 30 തീയതികളില്‍ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് വര്‍ക്ക്‌ഷോപ്പ് നടത്തപ്പെടുന്നു. ദേവമാതാകോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡോ. ജോജോ കെ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പ്രശസ്ത ഗവേഷകനും ഡേറ്റാ അനലിസ്റ്റും റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് ആന്റ് പ്ലാനിംഗ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറും ആയ ഡോ. രമേശന്‍ നായര്‍ ക്ലാസുകള്‍ നയിക്കും.

Read more

Copyrights@2016.