america

ഷിക്കാഗോ മലയാളീ അസോസിയേഷൻ വിമൻസ്ഫോറത്തിന് വനേതൃത്വം

Saju Kannampally  ,  2017-10-02 07:31:53pmm

ഷിക്കാഗോമലയാളീഅസോസിയേഷൻവിമൻസ്ഫോറത്തിന്വനേതൃത്വം 

ഷിക്കാഗോ :മലയാളീഅസോസിയേഷന്റെവനിതാവിഭാഗമായവിമൻസ്ഫോറത്തിന്നേതൃത്വം

കൊടുക്കുവാൻസിബിൾഫിലിപ്പ്കോർഡിനേറ്ററുംഷിജിഅലക്സ്, സിമിജെസ്റ്റോജോസഫ്, ലിജിഷാബുമാത്യു ( ഷീബമാത്യു),മേഴ്‌സികളരിക്കമുറി, ബിനിഅലക്സ്തെക്കനാട്ട്, ടീനസിബുകുളങ്ങര, ചിന്നമ്മസാബു, അൻഷാജോയ്അമ്പനാട്ട്എന്നിവർകോകോർഡിനേറ്റർമാരുമായിപുതിയഭരണ

സമിതിനിലവിൽവന്നെന്ന്പ്രസിഡന്റ്രഞ്ജൻഎബ്രഹാം, സെക്രട്ടറിജിമ്മികണിയാലി, ട്രെഷറർഫിലിപ്പ്പുത്തൻപുരയിൽഎന്നിവർഅറിയിച്ചു. വനിതാഫോറത്തിന്റെപ്രവർത്തനംകൂടുതൽജനങ്ങളിലേക്ക്എത്തിക്കുവാൻവിവിധ

വിഭാഗങ്ങളുടെപ്രതിനിധികളെതിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള

കമ്മിറ്റിരൂപീകരിക്കുവാൻചിക്കാഗോമലയാളീഅസോസിയേഷൻ

ഡയറക്ടർബോർഡ്തീരുമാനിച്ചതിന്റെവെളിച്ചത്തിലാണ്ഈനവനേതൃത്വംരൂപംകൊണ്ടത്.

 

നവംബർ 5 ഞായറാഴ്ചവൈകുന്നേരം5മണിക്ക്സിഎംഎഹാളിൽ(834 E Rand Rd, Suite 13, Mount Prospect, IL 60056) കേരളപിറവിആഘോഷവുംവനിതാഫോറത്തിന്റെപ്രവർത്തനോത്ഘാടനവുംനടക്കും 2018 മാർച്ച്മാസംവളരെവിപുലമായിനടത്തുവാൻഉദ്ദേശിക്കുന്നവനിതാദിനം

എങ്ങനെമനോഹരമാക്കാമെന്നുചർച്ചചെയ്തുതീരുമാനിക്കും.ഷിക്കാഗോയിലെമലയാളീവനിതകൾക്ക്ജാതിമതഭേദമില്ലാതെഒന്നിച്ചുകൂടുവാനുംപരസ്പരംപരിചയപ്പെടുവാനുംഉല്ലാസകരമായിഒരുസായാഹ്നംചിലവഴിക്കുവാനുംഎല്ലാമലയാളീവനിതകളെയുംനവംബർ5 ന്നടക്കുന്നസമ്മേളനത്തിലേക്ക്ക്ഷണിക്കുന്നതായിവിമൻസ്ഫോറംഭാരവാഹികൾപറഞ്ഞു.

 

മലയാളിയുടെമനസ്സിൽവായനയുടെപൂക്കാലംതിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻവനിതാഫോറത്തിന്റെനേതൃത്വത്തിൽഒരുമലയാളംലൈബ്രറിഅധികംതാമസിക്കാതെസിഎംഎഹാളിൽതുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. മലയാളംപുസ്തകങ്ങൾസംഭാവനചെയ്യുവാൻആഗ്രഹിക്കുന്നവർഭാരവാഹികളുമായിബന്ധപ്പെടുക .ഈലൈബ്രറിയുടെപ്രവർത്തനംസംബന്ധിച്ചമറ്റുവിശദാംശങ്ങൾപിന്നാലെഅറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും.

 

വനിതാഫോറത്തിന്റെപ്രവർത്തനങ്ങളുമായിസഹകരിക്കുവാൻആഗ്രഹിക്കുന്നമലയാളീവനിതകൾസിബിൾഫിലിപ്പ് ( 630 697 2241),ഷിജിഅലക്സ് (224 436 9371), സിമിജെസ്റ്റോജോസഫ് ( 773 677 3225), ലിജിഷാബുമാത്യു (ഷീബമാത്യു)  ( 630730 6221 ) ,മേഴ്‌സികളരിക്കമുറി (224 766 9441), ബിനിഅലക്സ്തെക്കനാട്ട് ( 847 227 8470), ടീനസിബുകുളങ്ങര ( 224 452 3592 ) , ചിന്നമ്മസാബു( 224 475 2866) , അൻഷാജോയ്അമ്പനാട്ട് ( 630 401 2489)എന്നിവരുമായിബന്ധപെടുക

 

ഷിക്കാഗോമലയാളീഅസോസിയേഷൻഅംഗത്വംഎടുക്കുവാൻആഗ്രഹിക്കുന്നവർഭാരവാഹികളുമായിബന്ധപ്പെടുകയോസംഘടനയുടെവെബ്സൈറ്റ്ആയ

www.chicagomalayaleeassociation.orgസന്ദർശിക്കുകയോചെയ്യുക

സിഎംഎഹാളിൽനടത്തിയപ്രാഥമികചർച്ചകളിൽവനിതാഫോറംനേതാക്കളെകൂടാതെഭാരവാഹികളായരഞ്ജൻഎബ്രഹാം, ജിമ്മികണിയാലി , ഫിലിപ്പ്പുത്തൻപുരയിൽ, ജോൺസൻകണ്ണൂക്കാടൻ, ജിതേഷ്ചുങ്കത്, ഷാബുമാത്യുഎന്നവരുംപങ്കെടുത്തു

 

റിപ്പോർട്ട് :ജിമ്മികണിയാലി

ഷിക്കാഗോ : മലയാളീഅസോസിയേഷന്റെവനിതാവിഭാഗമായവിമൻസ്ഫോറത്തിന്നേതൃത്വംകൊടുക്കുവാൻസിബിൾഫിലിപ്പ്കോർഡിനേറ്ററുംഷിജിഅലക്സ്, സിമിജെസ്റ്റോജോസഫ്, ലിജിഷാബുമാത്യു ( ഷീബമാത്യു),മേഴ്‌സികളരിക്കമുറി, ബിനിഅലക്സ്തെക്കനാട്ട്, ടീനസിബുകുളങ്ങര, ചിന്നമ്മസാബു, അൻഷാജോയ്അമ്പനാട്ട്എന്നിവർകോകോർഡിനേറ്റർമാരുമായിപുതിയഭരണസമിതിനിലവിൽവന്നെന്ന്പ്രസിഡന്റ്രഞ്ജൻഎബ്രഹാം, സെക്രട്ടറിജിമ്മികണിയാലി, ട്രെഷറർഫിലിപ്പ്പുത്തൻപുരയിൽഎന്നിവർഅറിയിച്ചു. വനിതാഫോറത്തിന്റെപ്രവർത്തനംകൂടുതൽജനങ്ങളിലേക്ക്എത്തിക്കുവാൻവിവിധവിഭാഗങ്ങളുടെപ്രതിനിധികളെതിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടുള്ളകമ്മിറ്റിരൂപീകരിക്കുവാൻചിക്കാഗോമലയാളീഅസോസിയേഷൻഡയറക്ടർബോർഡ്തീരുമാനിച്ചതിന്റെവെളിച്ചത്തിലാണ്ഈനവനേതൃത്വംരൂപംകൊണ്ടത്.

 

നവംബർ 5 ഞായറാഴ്ചവൈകുന്നേരം5മണിക്ക്സിഎംഎഹാളിൽ(834 E Rand Rd, Suite 13, Mount Prospect, IL 60056) കേരളപിറവിആഘോഷവുംവനിതാഫോറത്തിന്റെപ്രവർത്തനോത്ഘാടനവുംനടക്കും 2018 മാർച്ച്മാസംവളരെവിപുലമായിനടത്തുവാൻഉദ്ദേശിക്കുന്നവനിതാദിനംഎങ്ങനെമനോഹരമാക്കാമെന്നുചർച്ചചെയ്തുതീരുമാനിക്കും.ഷിക്കാഗോയിലെമലയാളീവനിതകൾക്ക്ജാതിമതഭേദമില്ലാതെഒന്നിച്ചുകൂടുവാനുംപരസ്പരംപരിചയപ്പെടുവാനുംഉല്ലാസകരമായിഒരുസായാഹ്നംചിലവഴിക്കുവാനുംഎല്ലാമലയാളീവനിതകളെയുംനവംബർ5 ന്നടക്കുന്നസമ്മേളനത്തിലേക്ക്ക്ഷണിക്കുന്നതായിവിമൻസ്ഫോറംഭാരവാഹികൾപറഞ്ഞു.

 

മലയാളിയുടെമനസ്സിൽവായനയുടെപൂക്കാലംതിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻവനിതാഫോറത്തിന്റെനേതൃത്വത്തിൽഒരുമലയാളംലൈബ്രറിഅധികംതാമസിക്കാതെസിഎംഎഹാളിൽതുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. മലയാളംപുസ്തകങ്ങൾസംഭാവനചെയ്യുവാൻആഗ്രഹിക്കുന്നവർഭാരവാഹികളുമായിബന്ധപ്പെടുക .ഈലൈബ്രറിയുടെപ്രവർത്തനംസംബന്ധിച്ചമറ്റുവിശദാംശങ്ങൾപിന്നാലെഅറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും.

 

വനിതാഫോറത്തിന്റെപ്രവർത്തനങ്ങളുമായിസഹകരിക്കുവാൻആഗ്രഹിക്കുന്നമലയാളീവനിതകൾസിബിൾഫിലിപ്പ് ( 630 697 2241),ഷിജിഅലക്സ് (224 436 9371), സിമിജെസ്റ്റോജോസഫ് ( 773 677 3225), ലിജിഷാബുമാത്യു (ഷീബമാത്യു)  ( 630730 6221 ) ,മേഴ്‌സികളരിക്കമുറി (224 766 9441), ബിനിഅലക്സ്തെക്കനാട്ട് ( 847 227 8470), ടീനസിബുകുളങ്ങര ( 224 452 3592 ) , ചിന്നമ്മസാബു( 224 475 2866) , അൻഷാജോയ്അമ്പനാട്ട് ( 630 401 2489)എന്നിവരുമായിബന്ധപെടുക

 

ഷിക്കാഗോമലയാളീഅസോസിയേഷൻഅംഗത്വംഎടുക്കുവാൻആഗ്രഹിക്കുന്നവർഭാരവാഹികളുമായിബന്ധപ്പെടുകയോസംഘടനയുടെവെബ്സൈറ്റ്ആയ

www.chicagomalayaleeassociation.orgസന്ദർശിക്കുകയോചെയ്യുക

സിഎംഎഹാളിൽനടത്തിയപ്രാഥമികചർച്ചകളിൽവനിതാഫോറംനേതാക്കളെകൂടാതെഭാരവാഹികളായരഞ്ജൻഎബ്രഹാം, ജിമ്മികണിയാലി , ഫിലിപ്പ്പുത്തൻപുരയിൽ, ജോൺസൻകണ്ണൂക്കാടൻ, ജിതേഷ്ചുങ്കത്, ഷാബുമാത്യുഎന്നവരുംപങ്കെടുത്തു

 

ജിമ്മികണിയാലിLatest

Copyrights@2016.